احکام در دودقیقه احکام جنابت ارائه توسط استاد موحدی تبار گروه تبلیغ عشایری

57
یکی از مهمترین واجبات دین مبین اسلام كه از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد، فراگیری احکام دین است كه درک و فهم درست نسبت به مسائل آن و عمل بر طبق آن تضمین كننده سعادت انسان است. كسی كه اسلام را به عنوان دین خود بر می گزیند باید برنامه های آن را به طور كامل در همه قلمروهای زندگی خود بپذیرد و رفتار و عملكرد خویش را مطابق با احكام دین تنظیم نماید، انجام چنین تكلیفی می طلبد فرد مسلمان نسبت به مقدار مورد نیازش از احكام دین كه به آن احتیاج دارد و برایش پیش می آید، شناخت پیدا كند
pixel