توضیحات نادر قاضی پور در مورد دکل نفتی گمشده

1,137

توضیحات نادر قاضی پور در مورد دکل نفتی گم شده: پول دکل نفتی گم شده ایران در صنعت شراب سازی سرمایه گذاری شد و فرد سرمایه گذار هم از حامیان مالی کمپین تبلیغاتی دونالد ترامپ برای ریاست جمهوری آمریکا بوده است.