فعال کردن یکی از قابلیت های هوشمند تیاندی : قابلیت Double tripwire .

74

وب سایت رسمی شرکت فراگستر الکترونیک www.faragostar-co.com