آخرین دیدار آیت الله علی اکبر رشاد با علامه مصباح یزدی

139
دیدار آیت الله علی اکبر رشاد و برخی مدیران پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با حضرت علامه آیت الله مصباح یزدی
pixel