بازی های حرکتی موجب افزایش تمرکز و سلامت جسمانی و روانی

392

بازی های حرکتی علاوه بر سرگرمی و نشاط کودکان و نوجوانان، موجب افزایش تمرکز و سلامت جسمانی و روانی آنها نیز می گردد.