کتاب مانگا و اهورا، قسمت 9

242

در قسمت نهم؛ ریشۀ واژه های فارسی همچون «خاله سوسکه» از کجاست؟. در کتاب مانگا و اهورا شما با سبک زندگی و عقاید ایرانیان در ایران باستان آشنا میشوید. این کتاب فراگیرنده دو بخش است: یک بخش به معنی واژه ها میپردازد مانند هفت سین، جشن قربان و کاویان.