کارنامۀ عدالت در چهل سالگی

85

فیلم کامل سخنان مجتبی نامخواه در شانزدهمین فکرانۀ حسینیۀ هنر تبریز با عنوان «چالش های عدالت در فراز و فرود چهل ساله»