کمپین دماغ قرمز ها برای جلب توجه مردم جهان به کودکان

4,563
روز دماغ قرمز کمپینی براى جلب توجه مردم جهان نسبت به مسایل کودکان است و این که باید براى بهتر شدن زندگی کودکان دست به اقدام زد.دماغ قرمز نماد هنرمندان دلقک است براى خلق لحظه های خوش براى کودکان ! در کشورهای مختلف افراد با هدیه های مالی خود از برنامه های مرتبط با کودکان حمایت می کنند.
4 سال پیش
pixel