ديد رنگي (خليلي بروجني، مولف كتابهاي درسي علوم و فيزيك)

66
در اين ويديو، مؤلف كتاب درسي به بررسي و آموزش مباني فيزيك ديد رنگي پرداخته است. مخاطب اصلي اين ويديو دانش آموزان رشتة علوم تجربي در پايه دهم تا دوازدهم است كه در درس زيست شناسي خود لازم است با مباني فيزيك ديد رنگي آشنايي مقدماتي داشته باشند هرچند مشاهده آن به دانش آموزان علاقه مند به مباحث فيزيكي نيز توصيه مي شود. (استفاده از تصاوير، مثال ها، آزمايش ها و ديگر اجزا اين ويديو فقط براي كارهاي آموزشي غير تجاري و با ذكر دقيق منبع مجاز است.)
pixel