اقدامات بعد از لیفت صورت

287

برش ها اطراف گوش و پشت گوش زده می شود./ استفاده از گن های مخصوص برای کاهش تورم الزامی است./ بعد از 2 الی 3 هفته کبودی ها از بین می روند./