صحبت های کامل علیرضا منصوریان پس از دیدار برابر صنعت نفت ابادان

922

صحبت های کامل علیرضا منصوریان پس از دیدار برابر صنعت نفت؛ منصوریان: لعنت به خودخواهی و بی سوادی در فوتبال!