مجادله کلامی زنگنه با خبرنگار کیهان

262

وزیر نفت: صحبت های رهبری را بخوانید بعد حرف بزنید/ عطش خدمت من از آقای شریعتمداری بیشتر نیست/ کیهان هم دولتی است اما از قواعد دولتی پیروی نمی کند/ شریعتمداری مدیر دولتی است مدیر ملتی نیست. @GeraaMedia