«گزارش تخلفات راهنمایی و رانندگی توسط مردم»

446

ارائه آقای «مسعود رسولی» با موضوع «گزارش تخلفات راهنمایی و رانندگی توسط مردم» در نخستین دوره مسابقه ارائه های علمی کوتاه ایده پردازی با موضوع «شفافیت» و «مبارزه با فساد» | اعضای گروه: «مسعود رسولی» - «مسعود شکری»