پشت صحنه برنامه گفت و گوی اقتصادی | ۹۸,۰۴.۳۰ | بخش اول

70

پشت صحنه برنامه گفت و گوی اقتصادی با موضوع نقش تسهیلات بانکی در رشد اقتصادی در گفت و گو با دکتر محمد جواد بهمن آبادی