زمان ظهور امام زمان علیه السلام .... توضیحات

293

این عبارات قرآنی که میفرماید: اکثرهم لایعقلون و لا یعلمون آیا شامل افراد زمان ظهور امام زمان علیه السلام هم می شود؟