شتاب دهنده به سبک میلاد نوری

34

"فضایی را فراهم میکردم برای اینکه روزهایی از هفته همگی آنجا جمع شوند و هزینه را صرف جذب منتورهای باتجربه اکوسیستم میکردم تا افراد دیگر و استارتاپ ها بیایند و از تجارب آنها بهره ببرند."

pixel