زن ایزدی از رفتار داعش می گوید

1,813
یکی از زنان ایزدی که از شهر باغوز خارج شده، از نحوه رفتار داعش با زنان ایزدی سخن می گوید
مکر تکفیر 53 دنبال کننده
pixel