همایش بررسی فرصت های پتروشیمی

388
با حضور دکتر پیوندی-مدیر عامل شرکت تاپیکو
pixel