سی سال،سی موسیقی، یک جایزه؛ 1375

7,802

سال 1375 یا شاید آخرین سال تسلط موزیسین های اصیل، شجریان، ناظری، افتخاری و صدیق تعریف...شاید در سال های بعدی دیگر چنین ترکیبی تکرار نشود.