سرطان - عوامل محیطی

492

سرطان پوست / سرطان ریه / سرطان مثانه / سرطان خون 75 درصد سرطان های ناشی از عوامل محیطی پوستی هستند ! مواجه طولانی با نور آفتاب یکی از این موارداست جهانی بدون ترس از سرطان خیریه بهنام دهش پور