قدرت ملکه در انگلیس/ مجلس اعیان انگلیس

598
توضیحات بسیار جالب درمورد مجلس اعیان(لردها) انگلیس که به صورت مستقیم در قانون گذاری دخیل هستند بدون اینکه به صورت دموکراتیک انتخاب شده باشند. این افراد مستقیما توسط ملکه انتخاب میشوند. کسی که ادعا میشود صرفا نقش ظاهری و نمادین دارد...
AZalpha 4 دنبال کننده
pixel