گزارش خبرگزاری صدا و سیما از همایش ملی آینده پژوهی در دانشگاه تربیت مدرس

110

گزارش خبرگزاری صدا و سیما از همایش ملی آینده پژوهی در دانشگاه تربیت مدرس @acecr1359 اداره کل روابط عمومی جهاددانشگاهی