جلسه کمیسیون ویژه بررسی برجام (بخش دهم) | ۹۴/۰۶/22

149

قبل از تصویب برجام در مجلس، جلساتی با عنوان "کمیسیون ویژه بررسی برجام، نتایج و پیامدهای آن" با حضور تیم سابق مذاکره کننده و تیم مذاکره کننده وقت و نمایندگان موافق و منتقد برجام تشکیل شد. بازبینی آن جلسات پس گذشت بیش از یک سال از اجرای برجام، کمک شایانی در راستی آزمایی آنچه در این جلسات توسط منتقدین و موافقین مطرح شد خواهد کرد. و تاریخ قضاوت خواهد کرد...

بچه های قلم
بچه های قلم 1.6 هزار دنبال کننده