مصاحبه خانم مهسا گنجی - کوچ زندگی

587
شنیدن تجربه ها و تغییرات ایجاد شده در دیگران در طول زمان میتواند برای دیگران الهام بخش و مفید باشد. در این مصاحبه گفتگوی خانم مهسا گنجی از دانشجویان آکادمی کوچینگ فارسی زبان و چالش ها و مسیر طی شده ایشان در سفر کوچینگ خواهیم شنید.
pixel