ماجرای فروپاشی شوروی به روایت حضرت آیت الله خامنه ای

896

نماهنگ| ماجرای فروپاشی شوروی به روایت حضرت آیت الله خامنه ای