همیشه نگران آینده بودم، کم تحمل بودم ولی با اومدن ...

388

نتایج دوره های آشتی با درون استاد معصومه تیموری - معجزات رنگی همیشه نگران آینده بودم، کم تحمل بودم ولی با اومدن به کلاس های استاد تیموری ترس از آینده از بین رفت و خیلی تاثیر گذار بود.

pixel