سفر برای زیارت از دیدگاه علمای اهل سنت

288

نظر حصنی شافعی و ابن عابدین حنفی از علمای بزرگ اهل سنت در مورد جواز سفر برای زیارت. وهابیت سفر برای زیارت (شد رحال) را حرام می دانند.

pixel