معجزه ی رهایی از رابطه نا سالم ! - فرافکر

41

چرا نمی توانم از این رابطه ناسالم خارج شوم؟ من می دانم که این رابطه اشتباه است ولی نمی توانم از آن خارج شوم! جالب است بدانید! این افراد به خاطر مزایایی که این رابطه ناسالم برای آنها دارد، آن را ترک نمی کنند! ولی مگر رابطه ناسالم مزیتی هم دارد؟ بله! مزایایی پنهان که شاید حتی خود این افراد هم متوجه آنها نباشند! مثلاً : مورد محبت و دلسوزی بیشتر دیگران قرار گرفتن. توجه بیشتر دیگران به آنها و ... http://farafekr.com/wrong-relationship/