گواهینامه بین المللی شایستگی مدیریت اتحادیه اروپا EBC*L

366
مدرک European Business Competence* Licence) EBC*L) گواهینامه بین المللی شایستگی مدیریت اتحادیه اروپا؛ اثبات شایستگی تجارت و مدیریت با توجه به استاندارد بین المللی یکپارچه می باشد.
pixel