مطالعه مدل آیزینگ یک بعدی و دو بعدی بوسیله شبکه های عصبی(1)

124

سخنرانی هشتم- دکتر اسماعیل اسکندری(بخش اول)// پنجشنبه(عصر)-12 مهر 1397-دانشکده فیزیک دانشگاه تهران