شل شدن دسته دنده سمند

345

تو این کلیپ ب ایراد عدم جا رفتن دنده خاصی یا شل شدن دنده اشاره میکنم

خودروی من 57 دنبال کننده
pixel