SR-10 : هواپیمای جت اموزشی بال پیش گرای روسی

631

فیلم اولین پرواز این پرنده

7 میلیمتر
7 میلیمتر 205 دنبال کننده