هیچ گونه قانون الزام‌آوری در حوزه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای نداریم

140