کبوتر فوق پرشی علی احمدی (معروف به علی طوطی)

9,015
زحمت این کفتر را مرحوم ابولفضل احمدی کشیده است که در سال پنجاه نه صورت کفتر دارد و از عشقبازان قدیم بوده است. و علی احمدی از سال هفتاد و تا سال هشتادو پنج گرو های زیادی از تهران و کاشان و اصفهان برده است از جمله گروی ایشان با جواد ستار بوده که با پنج ساعت تعداد دویستو یکی در سال هشتاد برده است. شماره تماس: 09122521694
عباسی 43 دنبال کننده
pixel