طوطی‌ماهی زردپولک: Scarus ghobban

3,350
طوطی‌ماهی زردپولک (نام علمی: Scarus ghobban) یا طوطی‌ماهی خط‌آبی، از طوطی‌ماهیان آب‌های جنوبی ایران است. این ماهی ارزش آکواریومی و تجاری دارد و طول آن در 13 سال عمر، به 75 سانتیمتر هم می‌رسد. بیشتر جلبک‌خوار است. از سطح آب تا ع مق 90 متری مشاهده شده است. اسامی محلی در ایران پامپَکا، مشکتی، میتو، گین و... است. ◄ اطلاعات بیشتر: http://fishbase.ir/species/persiangulf_gulf_of_oman/Scarus-ghobban.html
pixel