آموزش رسم نمودار درختی forest plot in excel

578

نمودار درختی یا forest plot است که به دنبال نمایش ترکیب اندازه اثر های هر یک از پژوهش ها در قالب مدل های اندازه اثرات ثابت و تصادفی است. www.analysisacademy.com