کاردرمانی جسمانی و تمرینات تعادل

4,255

نمونه ای از تمرینات کاردرمانی جسمی برای افزایش تعادل را در این ویدئو خواهیم دید. در کلینیک کاردرمانی آریان خدمات کاردرمانی جسمانی توسط تیم متخصصین برای افراد نیازمند ارئه می شود.