آشنایی با اندنوت (Endnote) بخش دوم، دانشگاه سمنان 1395

1,060
در گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه سمنان و برای پروژه های پایان ترم درس " آموزش سواد اطلاعاتی" زیر نظر دکتر رحمان معرفت این راهنمای آموزشی توسط خانم ها آتوسا شیدفر و فهیمه علیرضایی (دانشجویان علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه سمنان) تهیه شده است وهدف آن آموزش نرم افزار اندنوت می باشد. این ویدئو، دربردارنده بخش دوم (part 2) است.
pixel