تفاوت مردان و زنان در آشنایی

311

در این ویدیو دکتر شادی پاک اندیش در مورد تفاوت مردان و زنان در آشنایی توضیحاتی ارائه می دهند. مرکز مشاوره اکسیر www.psychoexir.com