افتتاحیه نمایشگاه اشتغال و کارآفرینی

124

افتتاحیه نمایشگاه اشتغال و توسعه کارآفرینی دانشگاه علمی کاربردی استان اصفهان