افتتاحیه نمایشگاه اشتغال و کارآفرینی

162
افتتاحیه نمایشگاه اشتغال و توسعه کارآفرینی دانشگاه علمی کاربردی استان اصفهان
pixel