آموزش حسابداری بازار کار - انواع تنخواه گردان در حسابداری

614
تنخواه گردان در حسابداری به دو روش ثابت و متغیر میباشد که در این فیلم نسبت به تعریف و توضیح آن پرداخته می شود
pixel