تیزر انیمیشن«زغال گداخته زیتون »به کارگردانی نسمه رشدی

243

اثر راه یافته به بخش سینمای بین الملل از مصر