عملیات مکانیکی تیاب احمدی هرمزگان

44
روند اجرای عملیات مکانیکی روستای تیاب احمدی از محل اعتبارات صندوق توسعه
pixel