استخر عمومی شهر قم در سفر با موتور

153

سفر با موتور هندا به دور حداقل نوار مرزی ایران تابستان سال نود و هشت