آئین نامه اجرایی افزایش حقوق کارکنان دولت در هئیت دولت تصویب شد

53

رئیس دفتر رئیس جمهور: آئین نامه اجرایی افزایش حقوق کارکنان دولت در هئیت دولت تصویب شد. www.nikru.ir : پایگاه خبری نیک رو :