تعزیه در کیش - شهادت علی اکبر - قسمت 1 - کیش 1386

2,588
رنگ سوم در شبیه خوانی سفید است که از رنگ‌های نسبی در هنر تعزیه به شمار می‌رود یعنی از ترکیب آن با رنگهای دیگر می‌توان مرز بین خیر و شر را مشخص کرد بعضی از مواقع در تعزیه های محلی حضرت عباس علی اکبر و قاسم هم سفید میپوشند گاهی آبی و بیشتر سبز به هر حال سفید رنگ آرامش و دوستی است که بیشتر در موافق خوانها استفاده میشود در بیشتر مجالس جهت موافق خوانانی استفاده می‌شود که از ذریه رسول الله نیستند مثل قاصد و اشخاصی که نسبت مشخصی با طرفین خیر و شر واقعه کربلا ندارند ولی بیشتر تمایل به خیر دارند
pixel