100 هزار موقعیت شغلی به صورت مستقیم و غیر مستقیم

105

با راه اندازی استارتاپ های اوبار و آچاره 80 هزار راننده و 20 هزار متخصص به صورت غیر مستقیم مشغول به فعالیت هستند و از طرفی 100 نفر به صورت مستقیم مشغول به کار هستند.

اوبار
اوبار 75 دنبال کننده