عملکرد مغز و ذهن ناهوشیار

372

«آمد به سرم از آنچه می ترسیدم» این به این معناست که چیزی که دلم نمی خواست اتفاق بیافتد بالخره اتفاق افتاد. وقتی شما مدام درباره چیزی فکر می کنید. ان فکر خودبه خود به بخشی از ذهن ناخوداگاه هتان منتقل می شود. و فکر وارد چرخه دیگری می شود. به یک پدیده دیگری تبدیل می شود. این پدیده چیست؟ همان چیزی است که از ان می ترسیدید. بخاطر این است که شما از ترس دایم به ان فکر می کردید که همین فکر به مرور تبدیل به واقعیت می شود. چه کسی ان را ساخته؟ خود شما. بنابراین نویسنده و کارگردان زندگی تان و هر بلایی