کارم رو چطوری میتونم شروع کنم؟!

5,165
کارم رو از کجا شروع کنم؟ چیکار کنم؟ چرا دست به کار نمیشویم؟!
pixel