مدیریت راهبردی در توسعه ژئوماتیک در ایران

82
در این ویدئو سخنرانی دکتر یاسر ابراهیمیان در اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی فناوری ها و کاربردهای نوین ژئوماتیک که در تاریخ 29 الی 31 اردیبهشت ما 1400 در خصوص مدیریت راهبردی ژئوماتیک در کشور را مشاهده خواهید نمود.
pixel